تبلیغات
دانلود مقالات علمی pdf - مطالب اسفند 1391
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

Powered by WebGozar

ارایه یك متدولوژی جدید، برای تجزیه تغییرات فقر به دو اثر «رشد» و «توزیع مجدد»
 
محمودی وحید
 
 
 این مقاله متدولوژی جدیدی برای تجزیه تغییرات فقر به دو اثر «رشد اقتصادی» و «توزیع مجدد» درآمد ارائه می‌دهد و سپس یك كاربرد تجربی از مدل ارائه شده روی آمار هزینه خانوار نواحی شهری و روستایی ایران ارائه می‌شود. نتایج مطالعه در ایران نشان می‌دهد كه هر دو اثر «رشد» و «توزیع مجدد» به طور مستقیم در تغییرات فقط سهیم بوده‌اند؛ به عبارتی اثر رشد اقتصادی و كاهش نابرابری هر دو بر روند كاهش فقط مثبت بوده است.
 
كلید واژه: 
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقر زدایی در مناطق روستایی ایران
 
تركمانی جواد*,جمالی مقدم الهام
 
* گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 
 

هدف کلی مطالعه جاری، بررسی اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی ایران است. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از آمارهای سری زمانی برای دوره 1350 – 1380 سیستم معادلاتی از متغیرهای تاثیرگذار بر فقر روستایی برآورد گردید. این سیستم از معادلات شامل توابع فقر روستایی، رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی، نرخ دستمزد، اشتغال غیرکشاورزی، آبیاری، توابع جاده، نرخ باسوادی و برق و همچنین تابع مربوط به نرخ مبادله است. به منظور تعیین روش برآورد توابع، پس از اطمینان از وضعیت ایستایی داده ها، آزمون اریب همزمانی وتست قطری بودن ماتریس واریانس – کوواریانس جملات پسماند انجام شد. سپس، با توجه به نتایج این آزمونها، سیستم معادلات به روش حداقل مربعات سه مرحله ای برآورد گردید. اثرات نهایی مخارج دولت بر فقر روستایی نیز از طریق محاسبه کششهای جزیی محاسبه شد. 
با توجه به نتایج مطالعه حاضر، سرمایه گذاری درتوسعه و عمران روستایی، جاده سازی، تحقیق و ترویج کشاورزی و در آبیاری، به ترتیب، دارای بیشترین تاثیر بر کاهش فقر روستایی است. 
طبقه بندی JELI11، O18

 
كلید واژه: 
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
ارتباط فقر با قانون ‌گریزی و شكل‌ گیری آسیب اجتماعی
 
كلانتری صمد*,ربانی رسول,صداقت كامران
 
* دانشگاه اصفهان
 
 

مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون‌گریزی شهروندان می‌پردازد و فرضیه اصلی آن این است كه فقر و قانون‌گریزی آسیب‌های عمده اجتماعی هستند كه در تعامل با هم می‌باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها, قوانین و ساختارهای تنظیم‌كننده روابط اجتماعی انسان‌ها ضمانت اجرایی خود را از دست می‌دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن، بوم‌شناختی برگس، تكنیك خنثی‌سازی ساترلند و نظریه تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با قانون‌گریزی پرداخته شد.
جامعه آماری بررسی حاضر شهروندان تبریز و حجم نمونه طبق فرمول كوكران 670 نفر بود كه نمونه‌ها به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای استخراج شدند و گردآوری داده‌ها با پرسش‌نامه و مصاحبه صورت گرفته كه عمده‌ترین نتایج آن به شرح زیر است: 
90 درصد از شهروندان در 6 ماه دوم سال 83 حداقل یكبار قانون‌گریزی كرده‌اند. با این وجود قانون‌گریزی یك آسیب اجتماعی جدی است و با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی شهروندان در ارتباط است و طبقه فقیر جامعه شهری میزان قانون‌گریزی بیشتری دارند. همچنان‌كه براساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر اقتصادی ـ اجتماعی, فقر نگرشی به قانون, فقر دینی, فقر فرهنگی و فقر شهروندی بسترهای مساعدی را برای قانون‌گریزی و توجیه اعمال قانون‌گریزانه فراهم می‌كند و فرد را در موقعیت‌های هدف‌یابی به مكانیسم‌های خنثی‌‌سازی هدایت می‌كند تا به روش‌های فردی و غیرهنجاری عمل نماید.

 
كلید واژه: 
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
اثر سیاست های تعدیل بر فقر و توزیع درآمد (مطالعه موردی سیاست های برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران)
 
پروین سهیلا,زیدی راضیه
 
 
 

از آنجا كه یكی از پیامدهای سیاست های تعدیل اقتصادی، تغییر شاخصهای فقر و نابرابری توزیع درآمد می باشد، اطلاع از چگونگی این تغییرات می تواند در اتخاذ سیاستهای مناسب مفید باشد. چارچوب مقاله حاضر بر اساس یك مدل تعادل عمومی (IS-LM) شامل سه بخش، تبیین گردیده است. روابط الگو با استفاده از اطلاعات آماری دوره (1338 تا1373) و روش حداقل مربعات سه مرحله ای تكراری برآورد گردیده است. با استفاده از روش شبیه سازی توسط معیارهای مختلف، هفت گزینه بر مبنای اهداف برنامه اوّل توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران و سیاست های جاری اقتصاد در دوره این برنامه، شبیه سازی شده اند
نتایج شبیه سازی حاكی از آن است كه: 1- سیاست كاهش ارزش پول ملی بیشترین و سیاست افزایش مخارج دولت كمترین تاثیر را بر گسترش فقر و نابرابری دارد 2- تاخیر در اجرای سیاستهای تعدیل، باعث افزایش كمتر نابرابری درآمد می گردد و سیاستهای جاری دولت نسبت به اهداف برنامه، تاثیر كمتری بر افزایش نابرابری درآمد دارد. 3- شاخص نسبت افراد فقیر و شكاف درآمدی نشان می دهد كه تاخیر در اجرای سیاست های تعدیل در مقایسه با اجرای اهداف برنامه، به رغم بهبود در نابرابری توزیع درآمد، فقر را گسترش می دهد و اگر اهداف برنامه به طور كامل اجرا می شد، فقر بیشتر از زمان اجرای سیاستهای جاری گسترش می یافت. 4- شاخصهای سن و فوستر، گریر، توربك به دلیل اینكه اثر توزیع درآمد و فقر را به طور همزمان درنظر می گیرد، نشان می دهد كه سیاست های جاری دولت نسبت به سیاست های برنامه تاثیر كمتری بر افزایش فقر دارد. تاخیر در اجرای سیاست های برنامه، باعث كاهش فقر می شود.

 
كلید واژه: 
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
اثر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری در ایران 1384-1375
 
باقری فریده*,كاوند حسین
 
* پژوهشکده آمار
 
 

طرح مساله: از اواخر دهه 1990 که اصطلاح «رشد به نفع فقیر» به کار گرفته شد، اقتصاد دانان با دیدگاه های تازه ای در خصوص ارتباط بین رشد اقتصادی و فقر و چگونگی تاثیر توام رشد و تغییرات نابرابری در کاهش فقر مواجه شدند. در این مقاله سعی شده است ضمن ارایه منحنی رشد فقر و منحنی سلطه لورنز و تحلیل تغییرات رشد اقتصادی و نابرابری، نشان داده شود که آیا رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1384-1375 به نفع فقرا بوده است یا خیر.
روش: در این مطالعه با استفاده از برهان اتکینسون، منحنی لورنز تعمیم یافته به رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی ارتباط داده می شود و سپس با استفاده از اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1384-1375 منحنی رشد فقر و سلطه لورنز برای خانوارهای ایرانی در این فاصله زمانی محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
یافته ها: رشد متوسط درآمد در مناطق شهری طی سال های 79-78، 82-81 و 84-83 و در مناطق روستایی، طی سال های 78-77، 79-78، 80-79 و 81-80 به نفع فقرا بوده است؛ یعنی در این سال ها علاوه بر این که افزایش درآمد افراد فقیر بیش از افراد غیر فقیر بوده، نابرابری بین خانوارهای فقیر نیز کاهش یافته است.
نتایج: رشد اقتصادی در اغلب سال های مورد بررسی در مناطق روستایی و شهری به نفع فقرا عمل کرده است.

 
كلید واژه: فقر، رشد اقتصادی، رشد به نفع فقیر، سلطه تصادفی، نابرابری
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
تاثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد ایران
 
كفایی سیدمحمدعلی,درست كار عزت اله
 
 
 

یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود كه توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبه های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی - اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی می شود؛ اما علاوه بر این ها می توان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی و سطح سواد جامعه نیز اشاره کرد چرا که پراکندگی درآمدها را در بلندمدت تحت تاثیر قرار می دهند؛ در واقع از آموزش به عنوان راه حلی پایدار برای حل مشکل نابرابری درآمدی یاد می شود. در این مطالعه، رابطه بین متغیرهای آموزشی (میانگین و انحراف معیار سواد در جامعه) و توزیع درآمد در طی دوره 1347 تا 1380 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد می گردد ولی تشدید پراکندگی سواد، توزیع درآمد را بدتر می کند، بنابراین سطح (متوسط) بالاتر سواد و اختلاف یا پراکندگی (انحراف معیار) کمتر آن (هر دو) توزیع درآمد جامعه را بهبود می بخشد.

 
كلید واژه: 
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
اندازه گیری شدت فقر در ایران: كاربرد شاخص SST
 
باقری فریده*,كاوند حسین
 
* پژوهشكده آمار
 
 

طرح مساله: شاخص SST معیار مناسبی برای سنجش شدت فقر محسوب می شود. این شاخص شدت فقر را با در نظر گرفتن تعداد فقرا، عمق فقر و نابرابری بین فقرا اندازه گیری می كند و به ما اجازه می دهد كه فقر را از سه جنبه بررسی كنیم: اینكه آیا تعداد فقرا زیاد است؟ آیا فقیرها فقیرتر شده اند؟ و اینكه آیا توزیع نابرابری در میان فقرا بیشتر است؟ 
روش: در این مقاله از طریق شاخص SST، شدت فقر در ایران طی سالهای 1382 و 1383 با استفاده از داده های آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوار مركز آمار ایران و در نظر گرفتن خط فقر مطلق 2300 كالری برای مناطق شهری و روستایی محاسبه و درصد تغییر آن طی دو سال با یكدیگر مقایسه شده است. علاوه بر این، سهم عوامل تشكیل دهنده شاخص SST در طی سالهای 1382 و 1383 نیز مشخص شده است. به منظور تعیین اطمینان آماری از برآورد صورت گرفته، با استفاده از روش بوت استرپ، فاصله اطمینان شاخص مورد نظر محاسبه شده است.
یافته ها و نتایج: نتایج حاصل نشان می دهد كه شدت فقر در مناطق شهری در سال 83 نسبت به سال 82، 1.7 درصد افزایش یافته و در مناطق روستایی 1.8 درصد كاهش یافته است و این تغییرات در سطح 95 درصد اطمینان معنی دار می باشند. علاوه بر این، شدت فقر طی این دو سال در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی بوده است.

 
كلید واژه: 
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
اندازه‌ گیری شاخص و پویش فقر در ایران
 
رییس دانا فریبرز*
 
* گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی
 
 

روش‌های ساده اندازه‌گیری فقر ـ مانند نسبت فقیران در كل جامعه و شاخص شكاف درآمدی ـ نمی‌توانند تحولات درونی جامعه اقتصادی را از حیث جابه‌جایی در گروه‌های درآمدی، انتقال درآمد، جمع‌پذیری گروه‌های اجتماعی در گروه بزرگتر، تقارن یا عدم تقارن، یكنواختی، رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و جز آن منعكس كنند. بنابراین این شاخص‌ها برای نشان دادن تحول و پویش فقر ضعیف‌اند.

شاخص‌های پیچیده‌تر كه از شاخص سن شروع می‌شوند، به نحوه توزیع درآمد و رتبه‌بندی درآمدی را در خود منعكس می‌كنند و گاه به ضریب جینی می‌رسد. تاكنون در حدود پانزده شاخص اساسی فقر كه نحوه توزیع و انتقال درآمد، خط فقر و توزیع درآمد بین گروه‌های فقیر و دارا را به كار می‌برند، شناسایی شده‌اند. بعضی از آن‌ها با تابع رفاه اجتماعی سر و كار دارند كه پدیده‌ای است. مستقیما غیرقابل اندازه‌گیری. به هر حال شمار شاخص‌های فرعی وابسته به آن شاخص‌های اصلی، بیش از 70 شاخص است. انتخاب شاخص مناسب برای هر جامعه بستگی به دسترسی به آمارها، ماهیت و تركیب جمعیتی و درآمدی آن جامعه، هدف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و بالاخره انتخاب محقق دارد. من در این مقاله محتوا و توانمندی درونی شاخص‌های اساسی را با توجه به نیاز اقتصاد ایران بررسی كرده‌ام. برای این كار اصول نه گانه‌ای را كه برای یك شاخص مفیدند ارائه داده‌ام و سپس با معرفی چند شاخص سن، چند شاخص كاكدانی، شاخص‌های تاكایاما و دیگران و اصول ویژه آن‌ها به ارزیابی نظری هر یك پرداخته‌ام. در انتها با بررسی وضعیت فقر و توزیع در ایران شاخصی را كه عبارتست از میانگین هندسی شاخص سوم كاكدانی و شاخص اول سن معرفی كرده‌ام. با استفاده از برآوردهای غیرپارامتریك و تجربی و استفاده از آمارهای رسمی، شاخص فقر را در ایران محاسبه كرده‌ام. این شاخص، بالا و نامناسب با درآمدهای اقتصادی در ایران است.

 
كلید واژه: 
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ایران
 
ابونوری اسماعیل*,عباسی قادی رضا
 
* دانشگاه مازندران
 
 

هدف اساسی در این مقاله، برآورد اثر خالص رشد اقتصادی بر فقر در ایران به تفکیک دوره (1361-1367)، برنامه اول (1368-1372)، برنامه دوم (1374-1378) و بخشی از برنامه سوم (1379-1381) توسعه اقتصادی - اجتماعی بوده است. اثر رشد اقتصادی بر فقر را می توان به دو اثر تفكیك كرد: اثر مستقیم (اثر درآمدی) و اثر نامستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع می گردد. بر این اساس، اثر رشد بر فقر در ایران اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که در طول دوره 1361-1367 فقر افزایش یافته است؛ با تجزیه فقر مشخص شد كه كاهش در جز نابرابری موجب تخفیف فقر ناشی از رکود اقتصادی شده است؛ یعنی کاهش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی بیشتر از کاهش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است. گر چه فقر در طول این دوره افزایش یافته است، اما خانوارهای فقیر در مقایسه با دیگران کمتر آسیب دیده اند. طی برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی اول، دوم و سوم، رشد ناچیز نسبی اقتصادی در ایران به استثنای برنامه سوم، در سایر دوره ها، فقرزدا نبوده است. به عبارت دیگر، افزایش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی همواره بیشتر از افزایش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است.

 
كلید واژه: 
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
برآورد خط فقر در ایران طی سال‌ های 1379ـ1363
 
خدادادكاشی فرهاد*,حیدری خلیل,باقری فریده
 
* سازمان مركزی دانشگاه پیام نور
 
 

در این مقاله خط فقر مناطق شهری و روستایی ایران طی سال‌های 1363ـ1379 بر پایه چهار روش نیاز به كالری، درصدی از میانه مخارج خانوارها، درصدی از میانگین مخارج خانوارها و معكوس ضریب انگل برآورد شده است. نتایج این پژوهش بیان‌گر آن است كه خط فقر یك واقعیت خارجی ثابت نیست و با توجه به طرز تلقی و تعریف محقق از فقر و متغیرهای مورد استفاده برای ارزیابی آن می‌توان مقادیر متفاوتی برای خط فقر به دست آورد. یافته‌های این پژوهش دلالت بر آن دارد كه در طی دوره مطالعه همواره خط فقر شهری بزرگ‌تر از خط فقر روستایی است و خط فقر، مبتنی بر مفهوم مطلق كوچك‌تر از خط فقر مبتنی بر مفهوم نسبی فقر است. بیشترین اندازه فقر در جوامع شهری و روستایی ایران مربوط به روش معكوس ضریب انگل می‌باشد.

 
كلید واژه: 
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
برآورد میزان فقر و شدت آن در گروه های مختلف شغلی خانوارهای روستایی ایران
 
عرب مازار عباس,حسینی نژاد سیدمرتضی
 
 
 

بدون شك اولین قدم در برنامه مبارزه با فقر، شناسایی هر چه دقیقتر افراد فقیر است.برای انجام این مهم نیز تعریف، تبیین و كاربرد شاخصی برای اندازه گیری فقر كه بتواند وجوه مختلف فقر را نمایان سازد ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر با استفاده از شاخصهای گروهFGT به برآورد شدت فقر در خانوارهای روستایی با توجه به شغل سرپرست خانوار و منطقه جغرافیایی محل سكونت پرداخته شده است.نتایج این مطالعه نشان می دهد كه گذشته از خانوارهای دارای سرپرست بیكار و از كار افتاده كه در نامطلوب ترین وضعیت رفاهی به سر می برند، شدت فقر در خانوارهایی هم كه سرپرست آنها به كشاورزی اشتغال دارد بیش از سایر خانوارهای جامعه روستایی است؛ ضمن آنكه ساكنان منطقه شرقی كشور بیش از سایر مناطق از مشكل فقر رنج می برند.

 
كلید واژه: 
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
بررسی آثار آزاد سازی بازار گندم روی فقر در ایران
 
بخشوده محمد,شوشتریان آشان*
 
* دانشگاه شیراز
 
 

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر حذف دخالت های دولت از بازار گندم ایران روی فقر انجام شد. با ا ستفاده از معیار NBR و روش مینوت وگلتی و داده های مقطع عرضی برای ۱۴۶۲۰ خانوار روستایی و ۱۲۳۲۰ خانوار شهری از داده های هزینه درآمد سال ،۱۳۷۹ مخارج خانوارهابرای شرایط پس از آزادسازی بترتیب برای تعدیل كوتاه مدت و بلندمدت بدست آمد .سپس با استفاده از نرم افزار4.1  DAD منحنیهای كوآنتیلو شكاف فقر تجمعی در شرایط قبل و بعد از آزادسازی رسم و شاخص های فقر FGT و سن محاسبه شدبا استفاده از این شاخص ها فقردر جوامع شهری و روستایی قبل و بعد از آزادسازی مقایسه شد. نتایج مطالعه نشان داد كه آزادسازی بازار گندم مخارج واقعی خانوارها را دركوتاه مدت و بلندمدت كاهش می دهد و موجب افزایش فقر در جامعه می گردد. بر پایه مطالعه حاضر، افزایش فقر در جوامع روستایی بیشتراز جوامع شهری است. بنابراین، به نظر می رسد چنانچه آزادسازی بازار گندم بدون تمهیداتی در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر در جامعهانجام پذیرد، می تواند باعث افزایش فقر در جامعه به خصوص مناطق روستایی شود.

 
كلید واژه: 
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
برآورد فقر غذایی در استان آذربایجان شرقی
 
اسدزاده احمد*
 
* گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
 
 

در این مقاله ضمن برآورد خط فقر غذایی برای مناطق شهری و روستایی استان آذربایجان شرقی با استفاده از اطلاعات درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی در سال 1374 شاخصهای مهم فقر ارایه شده است. همچنین در این تحقیق با استفاده از سیستم تقاضای هزینه های خطی به برآورد کششهای قیمتی و درآمدی اقلام عمده هزینه خانوار پرداخته شده است. گر چه شاخص شکاف فقر به طور سنتی میزان اعتبارات لازم برای ریشه کنی فقر را مشخص می کند، لکن مطالعه تقاضای مصرفی خانوارها از طریق کششهای درآمدی و قیمتی بیانگر این واقعیت است که خانوارهای فقیر سهم کوچکی از افزایش درآمدشان را به خرید کالاهای خوراکی اختصاص می دهند و در نتیجه زدودن فقر غذایی به مراتب مشکل تر و پر هزینه تر از زدودن فقر مالی خواهد بود.

 
كلید واژه: 
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
 
بررسی پویایی فقر در ایران با استفاده از داده های مرکب خانوارهای روستایی و شهری
 
زیبایی منصور*,شوشتریان آشان
 
* بخش اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
 

از آنجا که مساله فقر و برنامه های فقرزدایی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است، شناسایی دقیق این پدیده در موفقیت این برنامه ها و حل این مساله مهم ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود. به رغم تمام تلاش های جمهوری اسلامی ایران در راستای حذف فقر از جامعه، اولین برنامه تدوین شده مبارزه با فقر در جمهوری اسلامی ایران در عمل از سال 1380 با هدف به حداقل رساندن فقر در ایران به اجرا درآمده است. در این پژوهش، مساله پویایی فقر را با استفاده از داده های مرکب خانوارهای شهری و روستایی کشور برای سال های 1380 تا 1382 بررسی می کنیم. بدین منظور، خط فقر در بخش روستایی و شهری محاسبه کرده و با استفاده از آن خانوارهای فقیر و غیر فقیر در نمونه های مورد مطالعه مشخص کرده ایم. سپس، با استفاده از برآورد لاجیت و مدل spell نقش هر یک از عوامل تعیین کننده فقر بر نرخ مخاطره خروج از فقر و ورود مجدد به فقر خانوارها را مطالعه کرده ایم. در برآورد خط فقر غذایی از روش تامین انرژی غذایی (FEI) بهره گرفته و با استفاده از رگرسیون های غیر پارامتریک خطوط فقر غذایی و غیر غذایی را به دست آورده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقر در بخش روستایی ابعاد بزرگتری داشته هر چند که انتقال میان وضعیت های فقر در جوامع روستایی بیشتر دیده می شود همچنین، بررسی ها نشان می دهد که جوامع شهری بیشتر با پدیده فقر مزمن روبرو هستند.

 
كلید واژه: 
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
بررسی رابطه بلندمدت کسری بودجه و عملکرد اقتصاد کلان در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی
 
جعفری صمیمی احمد,علی زاده محمد,عزیزی خسرو
 
 
 

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بلندمدت کسری بودجه دولت و عملکرد اقتصاد کلان ایران می باشد.
برای این منظور رشد اقتصادی به عنوان متغیر تعیین کننده عملکرد اقتصاد کلان و در حقیقت به عنوان متغیر وابسته و متغیرهایی مانند کسری بودجه دولت، مخارج عمرانی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، درآمد مالیاتی، تورم و نرخ رشد نیروی کار به عنوان متغیرهای مستقل مدنظر قرار گرفته اند.
با توجه به ناپایا بودن اغلب متغیرهای اقتصاد کلان و مشکلات مربوط به برآورد الگوهای اقتصادسنجی از روشهای سنتی، ابتدا با استفاده از آزمونهای دیکی- فولر تعمیم یافته و پایا نمودن متغیرها به دلیل تاکید بر بررسی ارتباط بلندمدت بین کسری بودجه و رشد اقتصادی از روش هم جمعی جوهانسون - جوسیلیوس استفاده شده است.
نتایج تحقیق حاضر با توجه به اطلاعات سری زمانی متغیرهای مورد نظر در سالهای 1357-1383 حاکی از وجود رابطه بلندمدت منفی بین کسری بودجه و رشد اقتصادی در ایران می باشد. هم چنین نتایج مطالعه نشانگر رابطه مثبت تعادلی بلندمدت میان مخارج عمرانی دولت به عنوان تکمیل کننده مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی با رشد اقتصادی می باشد. از دیگر نتایج تحقیق حاضر می توان به ارتباط منفی بین تورم و رشد اقتصادی اشاره نمود. با توجه به نتایج فوق، کنترل کسری بودجه و اصلاحات اقتصادی در بخش عمومی از قبیل واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی و وابستگی کمتر دولت به بانک مرکزی به منظور کاهش اثرات نامساعد کسری بودجه بر عملکرد اقتصاد کلان پیشنهاد شده است.

 
كلید واژه: 
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
اثر سیاستهای ارزی مختلف بر رفاه اجتماعی ایران
 
مجتهد احمد,احمدیان اعظم
 
 
 

رفاه اجتماعی مقوله ای چندبعدی است. در چند دهه اخیر افزایش رفاه هم در سازمانهای بین المللی و هم در برنامه كشورهای مختلف قرار گرفته است. در حوزه سیاستگذاری، برای افزایش رفاه، باید توان و ظرفیت اقتصاد ملی در جهت افزایش رفاه ارزیابی گردد. در بلندمدت، افزایش رفاه در گرو رشد و توسعه اقتصادی است. اما در كوتاه مدت افزایش رفاه بستگی به سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولتمردان دارد. از آنجا كه درآمدهای ارزی، به عنوان یكی از بزرگترین منابع مالی دولت، در سیاستهای اقتصادی بسیار تاثیرگذار است و از آنجا كه عمده منابع ارزی ایران از فروش نفت به دست می آید كه مدام تحت تاثیر بازارهای جهانی در حال نوسان است؛ لذا اتخاذ یك سیاست ارزی مناسب كه بتواند هم رشد و توسعه را تحقق بخشد و هم به بهبود رفاه كمك كند اهمیت دارد. در این تحقیق، دو موضوع بررسی شده است. موضوع اول بررسی اثر سیاستهای ارزی بر تابع رفاه اجتماعی از طریق ایجاد ثبات است و موضوع دیگر آزمون این فرضیه که سیاست ارزی شناور مدیریت شده نسبت به سایر سیاستهای ارزی، ثبات بیشتری در رفاه ایجاد می كند. به همین منظور، پنج سیاست ارزی در نظر گرفته شده است که عبارتند از «سیاست تثبیت نرخ ارز رسمی»، «سیاست هدایت نرخ ارز بر اساس برابری قدرت خرید»، «سیاست شناور مدیریت شده»، «سیاست تعیین نرخ ارز به شکل شبه شناور» و «سیاست هدایت نرخ ارز بر اساس درصد انحراف نرخ بازار موازی». برای انتخاب مدلی که متناسب با ساختار اقتصاد ایران باشد، از شاخصهای آماری تایل، اریب، ریشه میانگین مربع خطا و ریشه میانگین مربع درصد خطای نسبی استفاده خواهد شد. هدف دوم، تعیین سیاست ارزی است که کمترین نوسان را در رفاه ایجاد كند و برای بررسی آن از شاخص ثبات استفاده خواهد شد. شاخصهای موردنظر برای دوره 1347-1383 بررسی خواهد شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیاست ارزی شناور مدیریت شده نسبت به سایر سیاستهای ارزی ثبات بیشتری در متغیرهای هدف یعنی رفاه، شاخص قیمت مصرف کننده، واردات، و حجم پول ایجاد می كند.

 
كلید واژه: 
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
ارزیابی آثار رفاه اقتصادی و كارایی سیاست غذای ارزان در ایران
 
حسینی سیدصفدر,حسن پور ابراهیم
 
 
 

ایران نیز همانند بسیاری از كشورهای در حال توسعه، با اتخاذ سیاستهای غذای ارزان ، مواد غذایی مختلف و به ویژه نان را به قیمت یارانه ای در اختیار مصرف كنندگان قرار می دهد. چنین سیاستهایی موجب می شوند كه نوعی انتقال درآمد از تولید كنندگان/مالیات دهندگان به مصرف كنندگان صورت گیرد. انتقال درآمد از طریق بازار محصولات علاوه بر مخارج مستقیم، هزینه های غیرمستقیمی نیز ایجاد می كند. كه بار اضافی انتقال در آمد نامیده می شوند. مطالعه حاضر به بررسی آثار رفاهی سیاست غذای ارزان- با تاكید بر نان ارزان، و كارایی آن پرداخته و بار اضافی انتقال درآمد را نیز مورد مطالعه قرار داده است. نتایج مطالعه نشان می دهد كه سیاست غذای ارزان بسیار بیشتر از اندازه ای كه رفاه مصرف كنندگان را افزایش داده است (به طور متوسط 4317میلیارد ریال)، باعث كاهش رفاه تولید كنندگان/مالیات دهندگان گردیده است (حدود 2.9 برابر افزایش رفاه مصرف كنندگان)، زیانهای مرده حاصل از سیاست فوق بسیار بالا (حدود 47.7 درصد عواید مالیاتی دولت در سال 1376) بوده و از این رو، كارایی آن در انتقال درآمد بسیار پایین (13 تا 58 درصد) بوده است.

 
كلید واژه: 
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
اثر تغییر قیمت بنزین بر رفاه خانوارها دردهك های مختلف درآمدی
 
داوودی پرویز,سالم علی اصغر
 
 
 

در این پژوهش جهت بررسی آثار تغییر قیمت بنزین در اقتصاد، به محاسبه تغییر رفاه مصرف كنندگان دهك های مختلف درآمدی، ناشی از افزایش 30 درصدی قیمت بنزین با استفاده از دو معیار «تغییر معادل» و «تغییر جبرانی» طی دوره زمانی 82-1375 پرداخته شد. مدل انتخابی در برآورد معادلات تقاضا، مدل تقاضای تقریبا ایده آل و داده های مورد استفاده و نیز داده های تلفیقی بوده است. جهت جامعیت مطالعه، در محاسبات مربوط به تغییر رفاه، علاوه بر اثر مستقیم تغییر قیمت بنزین، اثر غیر مستقیم آن؛ یعنی تورم ناشی از این تغییر نیز لحاظ شده است. نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه رفاه نسبی از دست رفته دهك های پایین درآمدی از دهك های بالای درآمدی بیشتر می باشد.

 
كلید واژه: 
 
 
ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
اثر شاخص های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران: مطالعه بین استانی
 
ابونوری اسماعیل,خوش كار آرش
 
 
 

هدف اساسی در این تحقیق برآورد الگوی بین استانی عوامل موثر بر توزیع درآمد (هزینه) در ایران بوده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات مقطعی توزیع درآمد (هزینه)، ضریب جینی و سهم بیستك های درآمدی (هزینه) به تفکیک استان های کشور در سال های 1379 تا 1381 با روش پارامتریك براورد شده است. سپس بر اساس تازه ترین اطلاعات موجود مقطعی میان استانی شدت و جهت عوامل موثر بر توزیع درآمد برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصل نمی توان فرضیه كوزنتس را پذیرفت. نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالصاستانی، تورم و هزینه های دولتی بر نابرابری اثر افزایشی داشته است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عوامل موثر بر بیستك ها به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد كه، كاهش نابرابری ناشی از افزایش درآمد سرانه، در اثر كاهش سهم بیستك پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستك ها به ویژه بیستك اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی،تورم و هزینه های دولتی به علت كاهش سهم چهار بیستك اول (هشتاد درصد اول) به نفع افزایش سهم بیستك پنجم (بیست درصد آخر) بوده است.

 
كلید واژه: 
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
باز‌اندیشی اقتصاد توسعه در پرتو نظریه تنظیم: به سوی رویكرد چند ‌رشته ‏ای
 
فرجی دانا احمد*
 
* دانشگاه تهران
 
 

مقاله حاضر در پی آن است كه نشان دهد دست‏یابی به‌ توسعه ممكن نیست مگر با رویكردی چند رشته‏ای، نظام‌مند و تكاملی. برای این كار به‌ نظریه نوین اقتصادی به‏ طور اعم و نظریه تنظیم به‏طور اخص و همچنین تجربه راهبردهای توسعه استناد می‏شود. در واقع، تحلیل تطبیقی توسعه و نظریه اقتصادی نوین، مبین جزمیت ایدئولوژیك تقابل متعارف مداخله‌طلبی لیبرالیسم، و گواه این واقعیت است كه هیچ راهبرد مطلق "دولت - محور" یا "بازار- محور" موفق نبوده است. تلفیق بهینه‌ای از این دو لازم است. زیرا "افراط در سیاست ارشادی" و "افراط در بازار" هر دو می‏تواند به‌زیان توسعه باشد. پژوهش‌های نوین نظریه تنظیم بر این واقعیت تاكید دارد كه سازوكارهای تنظیم و هماهنگی به ‌بازار و دولت منحصر نمی‏شود؛ میان این دو منطق كالایی و دولتی، نهادهای هماهنگی متعدد واسطی همچون انجمن‌ها، سازمان‌ها، شبكه‏ها و غیره وجود دارد كه در برقراری سازش میان مقتضیات كارایی پویا، یعنی رشد بهره‏وری و سطح زندگی از یكسو و مقتضیات عدالت اجتماعی، یعنی توزیع نه چندان نابرابر ثمرات توسعه از سوی دیگر، نقشی تعیین‌كننده دارند. از این رو، برای تبیین انسداد در توسعه ‌نیافتگی، جستجوی عاملی یكتا، سرابی بیش نیست؛ برای گزینش راهبرد بهینه توسعه باید به‌وابستگی متقابل اقتصاد، سیاست، فرهنگ، تاریخ طولانی و غیره از یك طرف، و آثار خارجی و حالات تكمیلی نهادهای متعدد هماهنگی و تلفیق بهینه آنها از طرف دیگر، اندیشید: رویكردی چند ‌رشته‏ای برگزید و خصلت سیستمی و تكاملی توسعه را باز شناخت. این راه برون‌رفت از مدار توسعه‌نیافتگی است.

 
كلید واژه: 
 
 ن : امیر صادقی
ت : پنجشنبه 24 اسفند 1391
 

 


 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.